2022-06-28 14:00:00

A Prohuman Diákmunka „Csatlakozz és nyerj EFOTT napijegyet!” hivatalos játékszabályzata

1.    A nyereményjáték és annak szervezője

1.1.    A nyereményjáték megnevezése: „Csatlakozz és nyerj EFOTT napijegyet!” (a továbbiakban „Játék”). 
A nyereményjáték szervezője a Prodiák Iskolaszövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.; adószám: 23317448-2-07; a továbbiakban: „Szervező”). 

2.    A Játékban részt vevő személyek

2.1.    A Játékban részt vesznek mindazon természetes személyek, akik a 2022. június 28. és július 6. között a Szervező „Prohuman Diákmunka” elnevezésű Facebook és Instagram posztjaiban található linken (https://jelentkezes.prohuman.hu/advert/127901?utm_source=facebook) jelentkeznek a Szervező által meghirdetett valamely állására, majd – szerződéskötést követően - minimum 16 munkaórát teljesítenek az adott pozícióban. A játékos a 16. munkaóra ledolgozása után automatikusan részt vesznek a nyereményjátékban. 

2.2.    A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni 
a.    a Szervező, 
b.    a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő jogi személyek 
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.    A Játék időtartama

A Játék 2022. június 28. napjának 09 óra 00 percétől 2022. július 6. napjának 23 óra 59 percéig tart. 

4.    A Játék mechanizmusa és a nyerés feltételei

A 2. részben meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a nyertes kisorsolására a Játék 3. részben meghatározott időtartamának elteltét követően, a véletlenszerűség elve alapján kerül sor.

5.    A nyeremény, sorsolás 

5.1.    A Játékosok között a Szervező 6 nyertest sorsol ki, akik fejenként 1 db EFOTT fesztivál napijegyet nyernek. A napijegyek mindegyike július 15-re, pénteki belépésre jogosítja fel a nyerteseket.

5.2.    A sorsolás helyszíne és időpontja: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. – 2022. július 7. 14:00

5.3.    A Szervező a sorsoláson a nyerteseken kívül annyi tartaléknyertest sorsol ki, hogy mind a 6 napijegyet ki tudja sorsolni. A tartaléknyertes Játékosok csak abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, s így kizárásra kerül; illetve, ha a jelen játékszabályzatban foglalt más indok alapján kerül a Játékos kizárásra, vagy ha a nyertes a sorsolást követő 3 munkanapon belül a Játékban használt elérhetőségén nem elérhető, vagy ha a nyertes nyilatkozatot tesz arról, hogy nem kívánja átvenni a nyereményét.

5.4.    A Szervező a nyereménysorsolást követő 3 munkanapon belül üzenetben értesíti a sorsolás nyerteseit, majd rögzíti pontos adataikat (név, lakcím, telefonszám), valamint tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes Játékost az általa nyilvántartott e-mail címén vagy telefonszámán értesíti. 


6.    Vegyes rendelkezések

6.1.    A Játékban történő részvétel feltételeként előírt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremény beváltásának a nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve ezek következményeiért a Szervező és a Szervező megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.

6.2.    Amennyiben a nyertes részvétele a jelen részvételi szabályok alapján érvénytelennek tekinthető, úgy a Szervező jogosult a tartaléknyertes részére a nyereményt átadni. 

6.3.    A Szervező a részvételi szabályzatban foglalt nyereményen kívül egyéb nyereményt nem oszt ki, az más nyereményre át nem váltható. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

6.4.    A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy

a.    személyes adataikat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) megadják;

b.    nyertességük esetén a Szervező nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) és/vagy annak szervezője minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra felhasználja.

6.5.    A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, kizárólag a sorsolás 5.2. pontban meghatározott időpontjáig és kizárólag a nyeremények kisorsolása céljából. A személyes adatok kezelésére egyebekben a Szervező honlapján (https://www.prohuman.hu/) megtalálható adatkezelési tájékoztató irányadó. 

6.6.    A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Budapest, 2022. június 24. 

Prodiák Iskolaszövetkezet
Szervező