2017-05-23 17:41:00

Mikor lehet azonnali hatállyal femondani?

Az elsőben az azonnali hatályú felmondásra azért kerül sor, mert a másik fél munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi. A megszüntetés indoka ilyen esetben tehát kifejezetten munkaviszonyból származó kötelezettség megszegése - ez az indok a munkaviszonyon kívüli magatartások esetében nem alkalmazható. A megszegett kötelezettségnek lényegesnek kell lennie; a munkaviszonyból a feleket terhelő lényeges kötelezettségeket különösen a munkajogi alapelvek, a munkaszerződésből eredő [Mt. 42. § (2) bek.] és a törvényben meghatározott egyéb alapvető kötelezettségek (Mt. 51-52. §) határozzák meg. A kötelezettségszegésnek a fentieken túl jelentősnek is kell lennie. A csekély mértékű kötelezettségszegés szankciós azonnali hatályú felmondás alapjául nem szolgálhat. A kötelezettségszegésnél nem az azzal okozott kár mértéke irányadó, hanem az, hogy az irányadó munkajogi kötelezettséget milyen mértékben sértették meg. 

A szankciós azonnali hatályú felmondás másik esete akkor áll be, ha a másik fél egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A másik fél magatartása ilyenkor nem a munkaviszonyából eredő kötelezettségszegés, és még csak nem is feltétlenül áll összefüggésben a munkaviszonyával, lehet attól teljesen független magatartás is, de abból elfogadhatóan arra lehet következtetni, hogy a munkaviszony fenntartására nincs lehetősége a másik félnek. Ilyen eset lehet például, ha a vagyonőrt a munkáltatójától, munkáltatója megrendelőjétől eltérő harmadik személy sérelmére elkövetett lopás során tetten érik, vagy, ha a gépjárművezetőt munkaidején kívül ittas vezetés miatt állítják elő.

Fontos, hogy az azonnali hatályú felmondásra kizárólag az okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül van lehetőség. Az azonnali hatályú felmondást írásban kell megtenni és indokolni kell, amelynek bizonyítása az azzal élő felet terheli !

Az Ön esete az első kategóriába tartozna, mivel az a munkaviszonnyal állhat összefüggésben. Előkészítő vagy befejező tevékenység minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni. Ilyennek minősül az esztergályos esetében az, hogy a munkavégzés befejezésével összetakarítja a képződött hulladékot; de ide tartozik az az idő is, amikor az egymást váltó munkavállalók a feladatot átadják, illetve átveszik. Nem tartozik ide a munkavégzés előtti, illetve utáni átöltözés, tisztálkodás ideje, kivéve, ha az átöltözés munkavédelmi szempontból szükséges, és hosszabb időt vesz igénybe (pl. a kohászok védőruhájának felvétele).

A munkaközi szünet kiadása kötelező.

A kifogásolt szabályok megszegése megalapozhat felmondást, esetleg azonnali hatályú felmondást is. Azt azonban, hogy az azonnali hatályú felmondás feltételei bekövetkeztek-e, csak a bíróság tudja megítélni. Én első körben a munkáltató figyelmét hívnám fel ezekre írásban, ez bizonyítható. Lehet, hogy vitatni fogja, de ez abban az esetben is bekövetkezhet, ha Ön él az azonnali hatályú felmondás eszközével. Hivatkozhat arra, hogy munkaidőben és keresetben is megrövidíti Önt, ráadásul a pihenése sem biztosított.

Forrás: HR Portal