2024-02-16 09:00:00

Küldöttgyűlés meghívó

A Prodiák Iskolaszövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.) Igazgatósága ezúton meghívja a Szövetkezet tagjait 2024. március 4. napján elektronikus felületen tartandó küldöttgyűlésére.

A szövetkezet Igazgatósága ezúton összehívja a szövetkezet küldöttgyűlését, amelyre tiszte-lettel meghívunk Téged az alábbiak szerint:

A küldöttgyűlés időpontja: a küldöttgyűlés időpontja elnapolásra kerül. Az új időpont 2024.03.05 13 óra.

A küldöttgyűlés helye: Teams Online

A küldöttgyűlés megtartásának módja:
A küldöttgyűlést elektronikus hírközlő eszköz útján bonyolítjuk, MS Teams platformon. A kül-döttek a küldöttgyűlés meghirdetett időpontjában jogosultak az igazgatóság által elérhetővé tett elektronikus felületre az előzetesen a küldötteknek megküldött, a küldöttek egyedi azonosítá-sát lehetővé tevő azonosítási módon belépni. A belépés feltétele, hogy a küldöttek a küldött-gyűlés igazgatóság által meghirdetett időpontja előtt regisztráljanak a hírközlő eszköz útján való részvételre az igazgatóság által előzetesen megjelölt felületen.  Ezzel egyenértékű a megküldött Naptár bejegyzés elfogadása. Ezzel a küldöttek számára automatikusan elérhető lesz a bekapcsolódási link. 
A küldöttek a link által azonosítják magukat a hírközlő eszköz útján megtartott küldöttgyűlésen. A belépés igazolását követően a küldöttek az igazgatóság által megadott technikai előírások betartása mellett egyenként leadhatják szavazataikat a meghirdetett napirendnek megfelelően szavazásra bocsátott határozati javaslatokra. 
Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott küldöttgyűlés abban az esetben határozatké-pes, ha minden egyes határozati javaslat tekintetében legalább a határozatképességhez szük-séges számú szavazatot adtak le érvényesen a küldöttek a szavazat leadására nyitva álló idő-sávon belül. Az elkésett szavazat érvénytelen. Az igazgatóság feladata annak a technikai megoldása, hogy a Teams platformon a küldöttek szavazata titkos szavazás esetén anonim maradhasson.

A küldöttgyűlés összehívásának oka:
A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben kell döntést hozni a szövetkezet működésének a biztosítására, úgymint alapszabály-módosítás és tisztségviselő választás.

Az alapszabály módosításának indoka egyrészt a 2023. évi XXXIV. törvény, amely érdemben módosította a Szövetkezeti Törvényt és a Ptk.-t. Ennek értelmében az alapszabályt az új jogi szabályozáshoz kell igazítani, az ezek által lehetővé tett előnyök kihasználásával. Másrészt a szövetkezet intézményi tag váltásra/bővülésre kényszerül, és az ehhez kapcsolódó személyi döntéseket is a küldöttgyűlésen kell meghozni. Harmadrészt az alapszabály megalkotása óta eltelt 2 év tapasztalataiból következően az igaz-gatóságban felmerült a működési finomítás igénye.

Napolás:
Amennyiben a küldöttgyűlést bármely okból el kell napolni, úgy a küldöttgyűlés folytatásának időpontja: az elnapolt küldöttgyűlést követő nap 13:00 óra.

Napirendi pontok:

  1. Döntés a jogszabályváltozásokból eredő alapszabály módosításokról
  2. Döntés az intézményváltásból/bővítésből eredő alapszabály módosításokról
  3. Döntés az operatív módosítások igényéből eredő alapszabály módosításokról
  4. Döntés a Felügyelő-bizottság két tagjának visszahívásáról
  5. Döntés a Felügyelő-bizottság két új tagjának megválasztásáról
  6. A szövetkezet alapszabályának a 2.-3. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása
  7. Egyebek
     

Általános szabályok a küldöttgyűlés megtartására:
A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek legalább kétharmada jelen van. 
A küldöttgyűlés a határozatokat a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével (azaz a határozati javaslatra a leadott összes érvényes szavazat felét meghaladó támogató szavazattal), nyílt szavazással hozza.
Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok legalább kétharmadának és valamennyi tag felének – küldött által képviselt – szavazata szükséges. 
A vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjának megválasztásáról és visszahívásáról titkos szavazással kell dönteni. 
A küldöttgyűlésen – legalább a személyi beazonosíthatóság időtartamára – bekapcsolt mikro-fonnal és kamerával kell részt venni.
A napirendi pontokkal kapcsolatos iratok előkészítés alatt állnak, azokat a küldöttek a küldött-gyűlés előtt egyben vagy részletekben, e-mail útján, ésszerű határidőben megkapják.
Jelen küldöttgyűlési meghívót a küldöttek elektronikus levélben kapják meg, illetve az a szö-vetkezet honlapján legalább a küldöttgyűlés megtartásának időpontjáig elérhető.
A küldöttgyűlés időtartama alatt egyéb munka- vagy szabadidős tevékenységet végezni, ét-kezni vagy más, a küldöttgyűléssel össze nem egyeztethető tevékenységet folyatni tilos.
 

Budapest, 2024. február 16.
a Prodiák Iskolaszövetkezet
Igazgatósága nevében

Ignácz Béla elnök s.k.