2022-06-28 09:00:00

Közgyűlés meghívó

A Prodiák Iskolaszövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.; cégjegyzékszáma: 07-02-001477; adószáma: 23317448-2-07) Igazgatósága ezúton meghívja a Szövetkezet tagjait a Szövetkezet évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2022.07.14. 10.30 óra 

A közgyűlés helye: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144., Konferencia terem

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

 1. A közgyűlés tisztviselőinek megválasztása.
 2. A Szövetkezet tagnyilvántartásának felülvizsgálata, ennek keretében a hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező tagok jogviszonyának felülvizsgálata és az aktív tagság létszámának megállapítása. Döntés a hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező tagok tagsági jogviszonya megszűnésének megállapításáról, továbbá a Szövetkezet aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagsága létszámának megállapításáról.
 3. Döntés Lovas Zoltán igazgatósági tag lemondásának elfogadásáról.
 4. Döntés Zakor Sándor felügyelőbizottsági tag visszahívásáról.
 5. Döntés Zakor Sándor igazgatósági tag kinevezéséről.
 6. Döntés Kutyáncsánin Jevrem felügyelőbizottsági tag kinevezéséről.
 7. Döntés küldöttgyűlés működésének elhatározásáról, a működés feltételeinek meghatározásáról, az alapszabály ezirányú módosításáról. 
  E napirendi pont keretében – többek között – az alábbi lényeges módosítások kerülnek megtárgyalásra és eldöntésre:
  1. a Szövetkezet legfőbb szerve döntési mechanizmusának átalakítása, küldöttgyűlési rendszer kialakítása;
  2. a küldöttek taglétszámhoz viszonyított arányának és a megbízatásuk időtartamának megállapítása;
  3. a küldöttgyűlés működése további részleteinek meghatározása;
  4. a küldöttek megválasztása.
 8. Döntés az újonnan belépő tagok által rendelkezésre bocsátandó minimális vagyoni hozzájárulás mértékének 990,- Ft összegre történő felemeléséről 2022. szeptember 01. napjától fogva, valamint az alapszabály ennek megfelelő módosításáról.
 9. Döntés a közösségi alap képzésének szabályairól, az alapszabály ezzel kapcsolatos módosításáról.
 10. Döntés a tagok tagsági jogviszonya fennállásának időszakos felülvizsgálatára irányadó szabályokról, valamint a tagsági jogviszony megszűnésének egyes esetei, különös tekintettel a hallgatói jogviszony megszűnésének, illetve a hallgatói jogviszony fennállása igazolásának elmaradása esetén követendő eljárásrendről.
 11. Döntés a tagsági jogviszony megszűnése esetén a Szövetkezetnek a taggal való elszámolásával kapcsolatos kérdésekről, valamint az alapszabály ennek megfelelő módosításáról.
 12. Döntés a Szövetkezet telephelyeinek és fióktelepeinek módosításáról.
 13. Döntés a közgyűlés által megszavazott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.

A Szövetkezet tájékoztatja tagjait, hogy a közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint fele jelen van, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselők útján képviselteti magát. 

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a Szövetkezet 2022.07.18. napján 10:30 órakor változatlan napirenddel megismételt közgyűlést tart, mely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Az alapszabály módosításához a jelenlévők legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges. A közgyűlés határozhat arról – az időpont és a helyszín megjelölésével - , hogy a napirenden szereplő kérdések megtárgyalását későbbi időpontban folytatja.

Jelen meghívót a Szövetkezet a honlapján hirdetményként teszi közzé.

Budapest, 2022.06.28.
a Prodiák Iskolaszövetkezet
Igazgatósága