2021-04-26 09:00:00

Közgyűlés meghívó

A Prodiák Iskolaszövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.; cégjegyzékszáma: 07-02-001477; adószáma: 23317448-2-07) Igazgatósága ezúton meghívja a Szövetkezet tagjait a Szövetkezet évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2021.05.11. 9.00 óra

A közgyűlés helye: a veszélyhelyzetre tekintettel meghozott hatályos jogszabályok értelmében a Szövetkezet közgyűlése nem tartható meg a tagok személyes részvételével, ezért a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra. A közgyűlés megtartására Microsoft Teams informatikai alkalmazás útján kerül sor, amely alkalmas a tagok személyazonosságának egyértelmű megállapítására, valamint egyidejű kép és hang biztosításával alkalmas a valós idejű párbeszédre, azaz biztosítja a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. A közgyűlésen való részvételhez a regisztrációs linket elektronikus úton a közgyűlés napján, 2021.05.11. napján 06.00 órakor illetve 2021.05.14. napján 10.00 órakor tesszük közzé. A közgyűlésen való részvétel feltétele a személyazonosság igazolása, amely elektronikusan, a regisztrációs link megnyitását követően történik (ennek során megadandó adatok: név, személyi igazolvány, adóazonosító jel, kapcsolattartási e-mail cím). A közgyűléshez való csatlakozás meghívóját a regisztrációt követően elektronikus úton a kapcsolattartási e-mail címre megküldésre kerülnek

A Közgyűlés Regisztrációs Űrlap az alábbi linken érhető el:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9LyI-7I49EmNYcDp-43BbR-6yOMKbHxMvA9gmygqSVxUQlJGR0xRUDdSQUwyNTRBMEVOMFRMWUI5UC4u

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:
    
1.    Döntés az Igazgatóság 2020. gazdasági évről szóló beszámolójának elfogadásáról.
2.    Döntés a Felügyelő Bizottság 2020. gazdasági évről szóló beszámolójának elfogadásáról.
3.    Döntés a Szövetkezet 2020. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról.
4.    Döntés a Szövetkezet tárgyévi adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.
5.    Döntés a Szövetkezet jegyzett tőkéjének elfogadásáról.
6.    Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról.

A Szövetkezet tájékoztatja tagjait, hogy a közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint fele jelen van, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselők útján képviselteti magát. A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a Szövetkezet 2021.05.14. napján, pénteken 13 órakor változatlan napirenddel, a fentiekben ismertetettek szerint elektronikus hírközlő eszköz útján megismételt közgyűlést tart, mely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Jelen meghívót Szövetkezetünk honlapján közzéteszi.

Budapest, 2021.04.26.

a Prodiák Iskolaszövetkezet
Igazgatósága