2017-05-26 11:16:00

Egyedül nem megy? Módszertan és tippek a hatékony csoportmunkához.

A csoportok alapvető jellegzetességei a szervezetek munka struktúrájának. Az emberek a csoportokban hatnak egymásra, külső beavatkozás nélkül kialakítják saját hierarchiájukat és kiválasztják vezetőiket. Jelentős szerepet játszik ebben a csoportnyomás is, ami a csoporton belüli individumok viselkedésére és a munkateljesítményükre jelentős hatással bír. 
Létezik természetesen kölcsönhatás a vezető és a csoport között is: a csoport ténykedése különválaszthatatlan a vezetői tevékenységtől, a vezetés stílusa pedig rányomja bélyegét a csoporttagok viselkedésére.

Csoportok teamek létrehozására leginkább azért van szükség, mert némely feladatot csak bizonyos számú egyén egyesített erőfeszítésével lehet teljesíteni. Az együttműködés a tagok között segíti a kreativitást és a kezdeményezőkészséget. Társaságot, közös tudásbázison alapuló megértést és támogatást biztosít, és eligazítást ad a megfelelő viselkedés kapcsán, sőt védelmet is ad a tagságnak.

Mi jellemzi a hatékonyan működő munkacsoportokat? 

Az ilyen munkacsoportok nem fecsérlik az időt "hatalommegosztással" - a tagok közös tulajdonnak érzik a hatásköröket. Kivételes képességeiket a dolgozók közös célkitűzéseik megvalósítása érdekében alkalmazzák. Emellett pedig szabad utat engednek az ötleteknek és véleményeknek, az ellenvélemény is elfogadott. Igyekeznek mások nézőpontjából is szemlélni a dolgokat, a konfliktushelyzetekből a hatékonyan működő munkacsoportok esetében új gondolatok és ötletek születhetnek. A tagok más-más szemszögből szemlélik a dolgokat, és pozitív eredmények elérésére törekednek.

Hatékony csoportviselkedések: 

a) Munkára vagy a feladatra irányuló magatartások: 

Kezdeményezés: javaslatok célokra vagy akciókra: problémák meghatározására, eljárások ajánlása

Információadás: tények közlése, szakvélemény adása

Jelentésellenőrzés: "mit jelent ez számodra?" "beleérted-e ebbe azt, hogy . . .?" 

Tisztázás: elvek, vagy javaslatok interpretálása, szakkifejezések értelmezése, kérdések tisztázása a csoport előtt

Összegzés: összefüggő elvek összegyűjtése, javaslatok újrafogalmazása a csoport számára megfontolásra ajánl határozatot, vagy következtetést

Valószerűség tesztelése: egy elv kritikai elemzésének elkészítése, szembesítése néhány adattal annak beláttatására, hogy vajon megvalósulhat-e

b) A csoportot "fenntartó" viselkedések:

Harmonizálás: kísérlet az ellentétek kibékítésére, feszültség csökkentésére, az emberek rávevése a különbségek kifejtésére

"Kaputartás": a kommunikációs csatornák nyitva tartásának segítése; mások részvételének ösztönzése; az elvek, elképzelések megosztását lehetővé tevő eljárások ajánlása

A közvélemény tesztelése: annak megvizsgálása, hogy vajon egy csoport milyen közel van, illetve közeledik-e egy elhatározáshoz; "próbaléggömb" feldobása egy lehetséges következtetés tesztelésére 

Ösztönzés, bátorítás: barátságos, szívélyes, készséges viselkedés másokkal szemben, mások hozzájárulásának elfogadása arckifejezéssel, vagy észrevétellel

A kiegyezés segítése: alternatíva nyújtása, amely tekintélyt ad; a hiba elismerése; az összetartozás vagy haladás mérséklése a csoport érdekében

A csoport szempontjából nem megfelelő viselkedések: 

Agresszív megnyilatkozás: mások tekintélyének lejáratása, a csoport vagy annak értékeinek megtámadása, másokkal való viselkedés bántó módon.

Blokkolás: személyes okokra is visszavezethető makacs egyet nem értés és ellenkezés a csoportakarattal szemben; nyilvánosságra nem hozott napirenddel a csoportfejlődés akadályozása.

Elkerülő viselkedés: a csoport munkájához nem kapcsolódó speciális érdekek követése, az elkötelezettség elkerülése érdekében a tárgyalt téma felfüggesztése, annak meghiúsítása, hogy a csoport szembeszálljon saját belső ellentmondásaival.

Uralkodás: fennhatóság, vagy felsőbbrendűség érzékeltetésével a csoport vagy annak egy tagjának manipulálása, mások közreműködésének félbeszakítása, behízelkedéssel vagy a" támogató" viselkedés más formáival való irányítás.

Playboy viselkedés: önmagát fitogtató, a csoporthoz tartozást nélkülöző "playboy" magatartás, csak fizikai jelenlét a csoportban, olyan felismerések keresése, amelyek a csoport feladata szempontjából lényegtelenek. 

A csoporttagok viselkedése mögött általában két fő motívum húzódik meg: a személyiség ereje és a csoporttal való azonosulás mértéke. Ezek alapján koordinátarendszerbe foglalhatjuk a négy típus, különböző megnyilvánulásait. E viselkedésformák megjelenésekor azokból a vezető következtethet az egyén csoporthoz való kötődésére, illetve személyiségére.

 

Horrás: HR Portal